This is a Blog concerning about how to learn Chinese Language effectively

2011年11月5日 星期六

(9)Learning Chinese Language by means of English

Term 9

詞語解釋

Interpretation of terms


1


zhēn zhī zhuó jiàn

真知(灼)見

Correct understanding, a thorough understand
míng bái tòu chè de jiàn jiě

明白透徹的見解。

Thorough insight to understand
2


tǎn tè bù ān

(忐忑)不安

Restless

xīn shén bú ding

心神不定。

Feelings of anxiety
3


jì sì

祭(祀)

Worship
yòng gòng pǐn jì shén fó huò zǔ xiān

用貢品祭神佛或祖先。

Buddha or ancestral ritual with tribute

4


yū fǔ

(迂)腐

Pedantic
yán xíng、 jiàn jiě shǒu jiù bù hé shí yí。

言行、見解守舊不合時宜。

Words and deeds, old-fashioned, outdated views

5


qì jīn

(迄)今

So far
zhí dào rú jīn

直到如今。

Until now
6


yū huí qū zhé

(迂迴)曲折

Twists and turns
qū zhé huí huán

曲折迴環,

Tortuous loop
rào dào dí rén cè miàn huò hòu miàn qù jìn gōng 。

繞到敵人側面或後面去進攻。

Around to the side or behind the enemy to attack
7


yù tóu

(芋)頭

Taro
cǎo běn zhí wù

草本植物。

Herb
dì xià kuài jīng jiào yù tou

地下塊莖叫「芋頭」。

Underground tubers called "Taro"8


sháo yào

(芍)藥

Peony
duō nián shēng cǎo běn zhí wù, huā yǔ mǔ dān xiāng sì。

多年生草本植物,花與牡丹相似。

Perennial herbs, flowers and peony similar
9


mǔ dān huā

(牡)丹花

Peony
luò yè qiáo mù, huā dà ér měi lì, shǔ guān shǎng zhí wù。

落葉喬木,花大而美麗,屬觀賞植物。

Deciduous tree, large and beautiful flowers, ornamental plants armǔ lì。(yě jiào háo)

牡蠣。(也叫蠔)。

Oyster. (Also known as oyster).
10


qiān zhǒu

牽(肘)

Sidelines holding each other
tuō zhù dí rén, shǐ duì fāng de xíng dòng shòu dào xiàn zhì。

拖住敵人,使對方的行動受到限制。

Pin down the enemy, so that the other restrictions on movement

沒有留言: