This is a Blog concerning about how to learn Chinese Language effectively

2013年6月26日 星期三

(7)Han Yu pinyin is the golden key to learn Mandarin

以下有3 1段不同類別的漢語配詞,你能用普通話準確讀出來嗎?

Here are 3 1 sections with different categories of Chinese words,

Can you to use of Mandarin accurately to read out of it?

1
八百標兵奔北坡,
砲兵並排北邊跑。
砲兵怕把標兵碰,
標兵怕碰砲兵炮。
 
Eight hundred pacesetter toward the North Slope,
Artillery ran north side by side.
Artillery afraid to
touch the pacesetter ,
Pacesetter afraid to
encounter artillery’s
cannon.
bā bǎi biāo bīng bēn běi pō
pào bīng bìng pái běi biān pǎo
pào bīng pà bǎ biāo bīng
pèng
biāo bīng pà pèng pào bīngpào
2
西施死時四十四,四十四時西施死。
 
44 beauties xī shī
Dead.
44 beauties xī shī
Dead.
 
xī shī sǐ shí sì shí sì , sì shí sì shí xī shī sǐ
3)屈臣氏藥房
 
Watson's Pharmacy
qū chén shì yào fáng
4)謝瑞麟金鋪
 
TSL goldsmith
xiè ruì lín jīn pū
5)墨西哥
 
Mexico
mò xī kē
6)莫斯科
 
Moscow
mò sī kē
7)里約熱內盧
 
Rio de Janeiro
li yuē rè nèi lú
8)委內瑞拉
 
Venezuela
wěi nèi ruì lā
9)牡丹花
 
peony
mǔ dān huā
1 0)牡蠣
 
oyster
mǔ lì
1 1)頭髮
 
hair
tóu fà
1 2)法庭
 
court
fǎ tíng
1 3)履歷
 
curriculum vitae
lǚ lì
1 4)旅行
 
travel
lǚ xíng
1 5)逝世
 
die
shì shì
1 6)事實
 
fact
shì shí
1 7)一打
 
dozen
yì dá
1 8)一沓
 
stack
yì dá
1 9)乞丐
 
beggar
qǐ gài
2 0)氣概
 
mettle
qì gài
2 1)那裏
 
There
nà lǐ
2 2)哪裏
 
Where
nǎ li
2 3)煞車
 
to stop a vehicle
by applying the
brakes
shā chē
2 4)剎車掣
 
emergency brake
shā chē chè
2 5)扇動
 
fan
shān dòng
2 6)煽動
incite
shān dòng
27)降價
to reduce price
jiàng jià
28)漲價
to raise the price
zhàng jià
29)老虎
a tiger
lǎo hǔ
30)蝴蝶
a butterfly
hú dié
3 1)一棵樹
a tree
yì kē shù
3 2)一顆珍珠
a pearl
yì kē zhēn zhū

 

如果你不能全部準確的用普通話把這些配詞讀出來,但是,你又必須要說出發音準確的普通話,你可能是一名教師、一名正在準備考試的學生或者準備前往中國就業的人,那麼,只有學習漢語拼音。

If you are not fully accurate to say it in Mandarin, however,

You need to speak accurate pronunciation of Mandarin. You may

Be a teacher or a student preparing for the exam or employment of people ready to go to China. Well, only to learn pinyin.

 

有關()的補充說明:
For (yī) Supplementary
Explanation:
1)如果()作為電話、房間或汽車號碼時,()在口語中,常讀(yāo
If (yī) as a telephone, room or car numbers, (yī) in the
spoken language, often read (yāo)
1.  我家的電話號碼是:2114361
My home phone number is: 2114361
wǒ jiā de diàn huà hào mǎ shì èr yāo yāo sì sān liù yāo
2 . 我住在六一一號房間。
I live in sixty-one One room.
wǒ zhù zài liù yāo yāo hào fáng jiān
3 . 乘搭七一一公共汽車可以到達動物園。
Take seven hundred eleven buses can reach the zoo.
chéng dā qī yāo yāo gōng gòng qì chē kě yǐ dào dá dòng wù yuán
2)在北京地區,()字有一種特別的用法即省略後面量詞的用法:例如
 
In the Beijing area, (yī)
usage of the word has a
special omitting behind
quantifier usage: for
example:
1 . 門口兒有一車,車裏有一老頭兒,一老太太,和一狗。
Outside there is a car, the car has an old man,
a woman, and a dog.
mén kǒu ér yǒu chē chē lǐ
yǒu
lǎo tóu r lǎo tài tài
gǒu
2 . 他右手拿一汽球,左手拿一蘋果,嘴裏哼一歌,還騎一自行車。
His right hand holding a
balloon, left hand holding
an apple, humming a song,
riding a bike
 
tā yòu shǒu ná qì qiú zuǒ
shǒu ná píng guǒ , zuǐ lǐ hēng gē
hái qí zì xíng chē
3 . 他過一馬路,上一山坡,拐一彎兒,進一小門兒。
He crossed a road, climbed a hill, transfer to a
roundabout, walk through
a door.
tā guò mǎ shàng shān
guǎi wān ér jìn xiǎo mén ér

親愛的同學、朋友們,「學無前後,達者為先」,讓我們為這一句富於哲理的說話,亙相共同勉勵!

Dear students, friends, "Learning without front and rear, reached by first". Let us handle this one ancient philosophy statement, of mutual encouragement!

 

我的「漢語拼音」教學影片將會在20137月下旬在You Tube 出現,到時請前往:

My "Pinyin" instructional videos will end in July 2013 appeared in You Tube, when go to:

 
 

沒有留言: