This is a Blog concerning about how to learn Chinese Language effectively

2013年8月4日 星期日

(2 2)Han Yu pinyin is the golden key to learn Mandarin
第(4)課   Lesson(4)

漢語拼音的聲母發音技巧:

hàn yǔ pīn yīn de shēng mǔ fā yīn jì qiǎo

Hanyu Pinyin Consonant Pronunciation Skills:

學習普通話「聲調」要注意的要點:


xué xí pǔ tōng huàshēng diàoyào zhù yì de yào diǎn


Learning Mandarin to pay attention to the "tone" of points:


A【第一聲】:【The first sound


(1) 第一聲的聲調是「高音平聲調」;調值是55。發音時,由高音到高音,調值是不改變的。


dì yī shēng de shēng diào shì gāo yīn píng shēng diào」;diào zhí shì 5 5fā yīn shíyóu gāo yīn dào gāo yīndiào zhí shì bù gǎi biàn de


1The first sound tone is "a high level tone".Tone valued is 55. When issued pronunciation, keep the treble level tone at the highest point, tone value is not changed.


(1) 第一聲與第四聲最容易混淆。發音時,聲調要保持高而平的音調,音調不能向下降,否則便會變成第四聲。


dì yī shēng yǔ dì sì shēng zuì róng yì hùn xiáofā yīn shíshēng diào yào bǎo chí gāo ér píng de yīn diàoyīn diào bù néng xiàng xià jiàngfǒu zé biàn huì biàn chéng dì sì shēng


2The first tone and the fourth tone is the most confusing., tone to maintain a high level tone, tone can not declining, otherwise it will become the fourth tone.


舉例:1書包Schoolbagshū bāo2參加Participatecān jiā


3出發Departurechū fā

     

4專家Expertzhuān jiā   5今天Todayjīn tiān


B【第二聲】:


Second tone


第二聲的聲調是「高升調,聲調由中段上升到最高點」;調值是35。發音時,由高範圍的中段逐漸升到最高點,發音時要注意自然、圓滑的聲調。


dì èr shēng de shēng diào shìgāo shēng diàoshēng diào yóu zhōng duàn shàng shēng dào zuì gāo diǎn」;diào zhí shì 3 5

fā yīn shíyóu gāo fàn wéi de zhōng duàn zhú jiàn shēng dào zuì gāo diǎnfā yīn shí yào zhù yì zì rányuán huá de shēng diào


Tone rising from the middle to the highest point. The adjusted value is 35.


When issued pronunciation, by the middle of the high range gradually rise to the highest point, pronunciation should pay attention to the natural, smooth tones.


(1) 一般初學者經常會出現兩個錯誤;其一是起點過低,把35調,讀成24調;


yì bān chū xué zhě jīng cháng huì chū xiàn liǎng gè cuò wùqí yí shì qǐ diǎn guò dībǎ 3 5 diàodú chéng 2 4 diào


1Most beginners often have two errors; One starting point is too low, 35 tone, read as a 24-tone;


2)其二是沒有掌握第二聲是由中音起,到高音結束的竅門,不過,只要勤加練習,錯誤便會改正過來。


qí èr shì méi yǒu zhǎng wò dì èr shēng shì yóu zhōng yīn qǐdào gāo yīn jié shù de qiào ménbú guòzhǐ yào qín jiā liàn xícuò wù biàn huì gǎi zhèng guò lái


2The other is not mastered the second tone from the Central tone until the end of the treble, however, engage in active practice, the error will be corrected.


舉例:1黎明Dawnlí míng2能源Energynéng yuán


3人才Talented personrén cái4明年Next yearmíng nián


5流行Popularliú xíng


C【第三聲】:Third tone


第三聲的調值是214,是一個曲折調,聲調是先下降後上升,發出第三聲時,要注意發音的過程要保持順暢,不能在下降或上升音調的轉折過程中,出現聲音的間斷。


dì sān shēng de diào zhí shì 2 1 4shì yí gè qū zhé diàoshēng diào shì xiān xià jiàng hòu shàng shēngfā chū dì sān shēng shíyào zhù yì fā yīn de guò chéng yào bǎo chí shùn chàngbù néng zài xià jiàng huò shàng shēng yīn diào de zhuǎn zhé guò chéng zhōngchū xiàn shēng yīn de jiàn duànThird tone of the tone value is 214, is a tortuous tone, the tone is first decreased and then increased, the issue of the third tone, pay attention to pronunciation smooth, you cannot decrease or increase the pitch transition process, not audible the interruption.


舉例:1美好Fineměi hǎo2廠長Factory directorchǎng zhǎng


3永遠Foreveryǒng yuǎn4管理Managementguǎn lǐ


5影響Affectyǐng xiǎng


D【第四聲】:Fourth tone


第四聲的調值,是一個由最高點5下降到最低點1的過程,整個下降過程要快速和有力度。


dì sì shēng de diào zhíshì yí gè yóu zuì gāo diǎn 5 xià jiàng dào zuì dī diǎn 1 de guò chéngzhěng gè xià jiàng guò chéng yào kuài sù hé yǒu lì dù


The fourth tone, the tone value is 51, which is decreased by the highest point to the lowest point of the process, the entire downward process to maintain the rapid and intensity.


舉例:1報告Reportbào gào 2愛護Take good care ofài hù


3自動Automaticzì dòng4奮鬥Strugglefèn dòu


5命令Commandmìng lìng


我的「漢語拼音」教學影片原本計劃將在20137月下旬在You Tube 出現,但是,
由於教學課本尚在編寫階段,我想,有可能會延期到20138月下旬,到時請前往:

My "Pinyin" instructional videos originally planned to end in July 2013 appeared in You Tube,

 but because of school textbooks still in stages of preparation, I think, there may be postponed

 until the end of August 2013, when go :
 
WWW.YouTube.Com/user/mastertsang1

沒有留言: