This is a Blog concerning about how to learn Chinese Language effectively

2011年11月4日 星期五

(11)Learning Chinese Language by means of English

Term11

詞語解釋

Interpretation of terms


1


Shēchǐ

奢(侈)

Luxury
Chǐ: làng fèi、 kuā dà、 guò fèn。

侈:浪費、誇大、過分。

Waste, exaggerated, Overly。
lì rú: chǐ yán。

例如:侈言。

For example: glibly talked about.
2xiè huò

(卸)貨

Discharge
Xiè: bǎ dōng xī bān xià lái。 tuī xiè 。chāi xiè。

卸:把東西搬下來。推卸。拆卸。

Unloading: the thing to move down. Shirk. Disassembly.

3


shǒu bú shì juǎn

手不釋(卷)

Do not want to put down the book in his hand. Study hard to describe, or fascinated.
juǎn :shū běn。 kāi juàn yǒu yì 。dá juàn。 wèn juàn。

卷:書本。開卷有益。答卷、問卷。

Volume: the book. Good Books. Respondents, the questionnaire.
4rù chǎng quàn

入場(券)

Admission (tickets)
yòng zhǐ piàn yìn zhì de piào zhèng 。cān quàn。 yōu dài quàn。

用紙片印製的票證。餐券、優待券。

Printed with the paper ticket. Vouchers, coupons.
5jǔ sang

(沮)喪

Depression
zhǐ huī xīn shī yì, gǎn dào wú wàng。

指灰心失意,感到無望。

Means discouraged frustrated, feeling hopeless.
6


dài jià ér gū

待價而(沽)

For sale
gū :mài。 xíng róng děng dài hǎo jià qián zài mài 。gū míng diào yù。

沽:賣。形容等待好價錢再賣。沽名釣譽。

Put: sell. Describe the wait good price and then sell. Fame.
7


qī chá

(沏)茶

Tea with boiling water
yòng kāi shuǐ chōng 、pào。

用開水沖、泡。

With boiling water, foam.
8


yāng yāng dà guó

(泱泱)大國

Great country
qì shì huò qì dù hóng dà。 jiāng shuǐ yāng yāng 、yāng yāng dà dù。

氣勢或氣度宏大。江水泱泱、泱泱大度。

Grand or imposing bearing. Accommodating the river, accommodating, generous.
9


qiú shuǐ

(泅)水

Swim
yóu yǒng 、fú shuǐ。

游泳、浮水。

Swimming, floating.

10


yóu yǒng fú shuǐ

(泯)沒人性

Eliminate or loss of normal emotional and rational
Mǐn: xiāo miè、 sàng shī。

泯:消滅、喪失。

Eliminate, the loss.

沒有留言: